O Sekcji

logo Sekcji

 

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest najstarszym i jednym z największych kół naukowych w Polsce. Powstałe 23 czerwca 1851 roku, zrzesza głównie studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ, jak również studentów innych wydziałów, którzy chcą w toku studiów podjąć aktywność, wykraczającą ponad monotonny rytuał zaliczania kolejnych przedmiotów. To organizacja dla osób, których celem jest wszechstronny rozwój – nie tylko naukowy, ale również na płaszczyźnie praktycznych umiejętności prawniczych. Działalność Towarzystwa reguluje Statut, a funkcję Kuratora TBSP pełni profesor dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki. W ramach TBSP działa 27 sekcji tematycznych, których zakres odpowiada poszczególnym gałęziom prawa.

Jedną z nich jest Sekcja Kryminalistyki, która wznowiła swoją działalność w 2002 roku, po prawie 17-letniej przerwie. Podczas pierwszego spotkania została podjęta uchwała o reaktywacji Sekcji i powołano jej nowy zarząd. Przewodniczącym został Bartłomiej Legutko, a jego zastępcą Dariusz Nesterak. Dzięki ich zaangażowaniu i pracy Sekcja Kryminalistyki stała się jedną z najliczniejszych i najdynamiczniej rozwijających ówczesnych Sekcji TBSP. Opiekę merytoryczną nad Sekcją objął profesor dr hab. Józef Wójcikiewicz, ówczesny Kierownik Katedry Kryminalistyki UJ, który do dziś czuwa nad pracą zrzeszonych w Sekcji studentów.

W kolejnych latach Sekcja zaczęła poszerzać swoją działalność i powiększać grono członków, nie tylko o studentów prawa, ale również o studentów innych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 2004 roku przewodniczącą została Katarzyna Potempa, a jej zastępcą Konrad Warchoł. W tym samym roku powołano Krakowski Konwent Kryminalistyczny, którego zadaniem było ujednolicenie działalności organizacji studenckich, zajmujących się kryminalistyką. Konwent tworzyli przedstawiciele ELSA Kraków, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Sekcji Kryminalistyki TBSP UJ. W ramach działalności Sekcji, a tym samym Krakowskiego Konwentu Kryminalistycznego zorganizowano wiele ciekawych projektów. Patrole nocne z Sekcją Prewencji Policji, czy dyżury w Sekcji Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Krakowie umożliwiły studentom poszerzenie zdobytej wiedzy oraz wykorzystanie jej w praktyce. Członkowie Sekcji mieli również okazję uczestniczyć w obozie naukowym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, gdzie obserwowali „kryminalistykę w praktyce”. Zorganizowana została także Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przemyt – dochodowy nadbagaż”.

Następnie w 2007 roku przewodniczącą Sekcji została Anna Konduracka, a jej zastępcą Anna Tarnawska. Nawiązana została współpraca z Zakładem Medycyny Sądowej, dzięki której studenci mogli odwiedzić Muzeum Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ, jak również uczestniczyć w sądowo-lekarskich sekcjach zwłok. Zorganizowany został także II naukowy obóz w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, podczas którego studenci odkrywali tajemnice skutecznych oględzin, czy samodzielnie wykonywali zdjęcia sygnalityczne.

Rok 2008 przyniósł nowe władze oraz dalsze zmiany w działalności Sekcji. Stanowisko przewodniczącej objęła Sylwia Kurek, zastępcą została Agnieszka Durak. W roku 2009 powołano dwóch nowych zastępców: Agatę Bielec oraz Ewelinę Malińską.

Obecnie Sekcja liczy łącznie 51 członków: zwyczajnych, słuchaczy oraz seniorów, głównie Wydziału Prawa i Administracji, ale także Wydziału Chemii, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Instytutu Religioznawstwa. Sekcja to także absolwenci oraz sympatycy i pasjonaci kryminalistyki. Sekcja prowadzi działalność na trzech płaszczyznach: dydaktycznej, naukowej i kulturalnej. Co roku organizowane są zajęcia dla studentów młodszych lat, których głównym celem jest przygotowanie do konkursu przedmiotowego z kryminalistyki. Prowadzone są również spotkania dyskusyjne i warsztaty dla studentów wyższych lat, którzy mają za sobą egzamin z kryminalistyki oraz podstawową wiedzę z tego zakresu. Organizowane są wyjazdy naukowe, które stanowią okazję do zapoznania się z działaniem poszczególnych instytucji państwowych. Do tradycji Sekcji należą spotkania z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości m.in. z ABW, Izbą Celną, Strażą Graniczną, Wojskowymi Służbami Mundurowymi. Członkowie Sekcji uczestniczą także w patrolach nocnych z Sekcją Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Izbą Celną. Dużym zainteresowaniem cieszą się wizyty na planie serialuW-11 Wydział Śledczy, a także spotkania z funkcjonariuszami, wcielającymi się w postaci tego serialu. W ramach zajęć Sekcji organizowane są wyjścia do miejsc i instytucji związanych z szeroko rozumianą kryminalistyką m.in. na pokazy technik i urządzeń stosowanych przez Sekcję Antyterrorystyczną KWP w Krakowie, do Muzeum Medycyny Sądowej, czy Instytutu Ekspertyz Sądowych. Ponadto członkowie Sekcji czynnie biorą udział w licznych konferencjach, organizowanych przez inne koła naukowe.

W 2009 roku zorganizowana została Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kryminalistyka wczoraj a dziś”, w celu uświetnienia 25. rocznicy powstania Katedry Kryminalistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ze względu na temat przewodni Konferencji oraz wyjątkową okazję, jaka przyświecała jej organizacji wystąpienia uczestników nawiązywały do historii kryminalistyki, medycyny sądowej i nauk pokrewnych. W ten sposób organizatorzy chcieli zwrócić uwagę młodych prawników na korzenie współczesnej kryminalistyki, które przysłoniło powszechne zainteresowanie nauki najnowszymi osiągnięciami techniki kryminalistycznej.

W 2010 roku Sekcja podjęła współpracę z Uniwersytetem Dzieci w Krakowie, w ramach którego prowadzone są zajęcia dla jego uczestników w wieku 6-14 lat, wzorowane na wykładach i warsztatach akademickich oraz PROJEKTOREM – wolontariatem studenckim, w ramach którego członkowie Sekcji prowadzili spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną z miejscowości do 25 tys. mieszkańców. Celem tych zajęć było zainteresowanie dzieci naukami ścisłymi i udowodnienie im, iż szkolne zajęcia nie muszą być nudne. Studenci w formie zabawy tłumaczyli reakcje chemiczne i zasady fizyki, powstające przy ujawnianiu śladów linii papilarnych lub czerwieni wargowej, a które na co dzień pomagają Policji w walce z przestępczością.

Rok 2011 rozpoczął się kolejnymi projektami. W styczniu zorganizowana została wizyta edukacyjna w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie. Na przełomie lutego i marca odbył się wyjazd naukowo-badawczy do Szkoły Policji w Pile, który miał na celu przybliżenie uczestnikom zagadnień z zakresu techniki kryminalistycznej oraz sposobu ich wykorzystywania w pracy funkcjonariuszy Policji zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Uczestnicy przez niespełna tydzień zgłębiali tajniki pracy policji, poznali specyfikę służby oraz brali udział w cyklu szkoleń praktycznych z zakresu samoobrony, technik obezwładniania, stosowania środków przymusu bezpośredniego i doskonalenia umiejętności strzeleckich. W programie wyjazdu znalazły się również ćwiczenia w salach symulacyjnych, podczas których uczestnicy samodzielnie zabezpieczali ślady daktyloskopijne, traseologiczne, mechanoskopijne i biologiczne, co pozwoliło im opanować w praktyce techniki prawidłowego ujawniania i zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia, a w przyszłości wykorzystać nabyte umiejętności w pracy w organach ścigania.

Sekcja Kryminalistyki to także forum współpracy z kołami naukowymi w całej Polsce. Jej przejawem był zorganizowany w marcu I Ogólnopolski Zjazd Naukowych Kół Kryminalistycznych „Służby mundurowe – stosowanie wiedzy kryminalistycznej w ramach bezpieczeństwa publicznego”, którego głównym celem było nawiązanie współpracy i zacieśnienie więzi z innymi kołami naukowymi dzielącymi wspólną pasję, jaką jest kryminalistyka. Ponadto intencją organizatorów było poszerzenie wiedzy uczestników na temat wykorzystania wiedzy kryminalistycznej w pracy służb mundurowych. Warsztaty prowadzili przedstawiciele Izby Celnej w Krakowie, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy przybliżyli uczestnikom Zjazdu charakter pracy w służbach, sposoby i obszary wykorzystania kryminalistyki w ich działaniach, a to wszystko poparte fascynującymi przykładami z praktyki.

Kolejne spotkania odbywały się z zaproszonymi gośćmi z Zakładu Medycyny Sądowej, Rzecznikiem Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, funkcjonariuszami policji, pracującymi na planie serialu W11- Wydział Śledczy oraz panem Karolem Suderem, jednym z inicjatorów powstania krakowskiego oddziału Archiwum X, który tworzą krakowscy policjanci z sekcji badającej niewyjaśnione zbrodnie sprzed lat.

W maju 2011 roku odbyły się takie projekty jak: Seminarium naukowe „Po nitce do kłębka – na tropie sprawcy” w ramach uczczenia 160-lecia istnienia TBSP UJ oraz wyjazd naukowy do ABW i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego.