Porządek obrad Zgromadzenia Walnego

Zapraszamy członków Koła Naukowego Kryminalistyki na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 15 listopada o godzinie 18:30 w sali 103 Collegium Wróblewskiego. Obecność na Zgromadzeniu jest obowiązkowa!

Zarządzenie Przewodniczącej Koła

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

I CZĘŚĆ

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Sporządzenie listy obecności.

3. Wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

II CZĘŚĆ

6. Głosowanie w przedmiocie wyboru Opiekuna Naukowego Koła.

7. Głosowanie w przedmiocie nadania statutu Członka Honorowego.

8. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Koła.

9. Głosowanie nad przyjęciem zmian w Statucie Koła.

10. Przedstawienie planu działalności Koła na rok akademicki 2017/2018.

11. Głosowanie nad przyjęciem planu działalności Koła.

III CZĘŚĆ

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad I Walnego Zgromadzenia Członków.

 

Zmiany w statucie

Po art. 31 §2 proponuje się dodanie §2a w brzmieniu:

„§2a. Środki własne koła mogą także tworzyć środki pieniężne pozostałe z opłat za udział w konkursie z Kryminalistyki.”

Po art. 15 §4 proponuje się dodanie §5 w brzmieniu:

„§5 Zgłoszenia kandydata na Członka Honorowego wraz z uzasadnieniem należy dostarczyć Komisji Rewizyjnej najpóźniej 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem Członków. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przesyła zgłoszenie wraz z uzasadnieniem wszystkim członkom Koła na dzień przed Walnym Zgromadzeniem. Członek Komisji Rewizyjnej odczytuje uzasadnienie na Walnym Zgromadzeniu.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *